Probíhající projekty

V roce 2023 nás finančně podpořily:

Městská část Praha 1

Městská část Praha 4

Městská část Praha 11

Městská část Praha 14

Malá technika je koordinátorem projektu: „Sharing and promoting best practices and new ideas: IT thinking for pre-schoolers“,  reg. číslo: 2022-1-CZ01-KA210-SCH-000081655 v rámci programu  Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – Partnerství malého rozsahu (KA210-SCH), Výzva 2022.

Partner projektu: Kohtla – Järve lasteaed Karuke, Estonsko

 

Zahájení realizace projektu: 31. 12. 2022

Ukončení realizace projektu: 30. 12. 2024

Celkové náklady projektu: 60 000 EUR

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu je přispět k rozvoji digitálních dovedností a kompetencí učitelů prostřednictvím praktických aktivit pro děti, vytvořením vzdělávacích materiálů pro pedagogy a školení pro pedagogy. V rámci projektu proběhnou vzájemné mobility i diseminační aktivity (školení, dny otevřených dveří). Výstupy projektu budou v online podobě volně k dispozici všem zájemců.

Malá technika je partnerem projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192, který je financován EU EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je projekt_2.jpg.

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení. 

Co děláme my jako partner?

V Královehradeckém kraji bude v průběhu projektu IKAP II vybaveno na 50 škol metodikou a pomůckami k 10 technickým tématům programu Malá technická univerzita. Vybraní pedagogové ze zúčastněných škol projdou školením a následně tandemovými lekcemi se zkušeným lektorem MTU přímo v jejich škole. Následně si budou moci program realizovat sami ve své škole.

Malá technika je partnerem projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, který je financován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Délka projektu: 2021–2023 (36 měsíců)

Cíl projektu (podaktivita Malá technika): Podpora polytechnického vzdělávání: Polytechnické vzdělávání pro MŠ

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.

Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora
bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.

Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.

Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.

Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Malá technika je partnerem projektu: Dobrá škola II, reg.č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012338, který je spolufinancován Evropskou unií.

Délka projektu: 2019-2022 (36 měsíců)

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit dva vzdělávací programy pro MŠ zaměřený na rozvoj digitálních kompetencí pedagogů, který bude ověřen na 12 mateřských.

Každý vzdělávací program obsahuje 5 částí (profesní zapojení učitele, digitální zdroje, digitální hodnocení, výuka, podpora žáků), obsah a rozsah bude přizpůsoben typu školy a počátečním dovednostem pedagogů. Výstupy projektu budou sloužit pro následnou multiplikaci na jiných školách.

Malá technika se spolupodílí na realizaci zakázky: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Délka projektu: 2 roky 2021 – 2023 (30 měsíců)

Cíl projektu: profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol prostřednictvím vzdělávání v oblasti polytechniky pro následnou lektorskou činnost na těchto školách. Jedná se celkem o 25 školení, v rámci kterých se proškolí minimálně 50 pedagogických pracovníků (tj. minimálně 2 pedagogičtí pracovníci z každé školy). Pedagogičtí pracovníci projdou vzděláváním v tematických celcích zaměřených na technické a přírodovědné obory v maximálním rozsahu 12 hodin rozložených do nejméně 2 dnů, tak aby byli schopni samostatně tyto poznatky předávat dětem v 12 polytechnicky zaměřených tématech.