Malá technika koordinátorem digitálního projektu Erasmus+(reg. číslo: 2022-1-CZ01-KA210-SCH-000081655)

Malá technika se kromě polytechniky ve školkách a školách věnuje i rozvoji logického a digitálního myšlení. Abychom se podělili o své nápady a zároveň získali novou inspiraci, vytvořili jsme projekt pro sdílení praktických tipů a aktivit z oblasti ICT a rozvoje digitálních kompetencí. Do projektu se zapojili partneři z Česka a z Estonska.

Mezinárodní program a sdílení zkušeností

V uplynulém roce jsme na realizaci tohoto projektu, který vede Malá technika ve spolupráci s estonskou partnerskou mateřskou školkou Karuke z města Kohtla-Järve, pilně pracovali, k účasti byly přizvány také dvě české MŠ – MŠ Praha Na Chodovci a MŠ Světice. a MŠ a SPC Jihlava. Paní učitelky spolu s naším realizačním týmem navštívily v květnu 2023 školku Karuke a další estonské školky, aby viděly, jak se s dětmi pracuje jinde. Paní učitelky pozitivně hodnotily například malý počet dětí ve skupinkách, velkou vybavenost robotickými pomůckami a důraz na psychohygienu a wellbeing například pomocí emočních koutků. Velkým tématem zde byla problematika dětí s odlišným mateřským jazykem, konkrétně se zde jednalo o ruštinu z důvodu blízkosti hranic s Ruskem. Ve třídách se kromě učitelky a asistentky vyskytuje také učitelka estonštiny, která se soustředí na děti s OMJ, aby oficiální jazyk brzy ovládaly. Zajímavý byl také fakt, že děti v Estonsku už umí číst a psát při nástupu do 1.třídy.

Estonská návštěva v Česku

V říjnu jsme potom přivítaly estonskou výpravu pro změnu u nás. Kolegyně navštívily zapojené školky, v MŠ na Chodovci viděly, jak lektorky Malé techniky vedou lekce Digi bez digi, tedy programy na rozvoj logických a digitálních kompetencí bez použití obrazovek. I když jsme v Estonsku viděli mnoho robotů, potěšilo nás, že s většinou aktivit s robotickými pomůckami se paní učitelky seznámily až u nás. V MŠ Světice ukázaly místní paní učitelky své vlastní činnosti (např. práci s roboty, kreativní ruční práce nebo šachový kroužek). Potom děti zahrály návštěvě pohádku O Veliké řepě a následně se tým přesunul do Muzea Říčany, kde muzejní pracovnice vysvětlila estonským pedagožkám, jaké jsou principy tvořivé hry, kterou toto muzeum ve spolupráci s MŠ Světice propaguje. Zbylý čas pobytu byl věnovaný společné práci na projektu.

Příručka pro robotického šneka

Jak už bylo řečeno, cílem projektu je sdílení zkušeností v rámci digitálního a ICT vzdělávání, jedním z výstupů pak bude právě vznikající příručka pro pedagogy s množstvím úloh programování robotické pomůcky Šnek. Příručka se skládá z úkolů pro mladší děti, které robotovi staví cesty jako puzzle v závislosti na jednotlivých zadáních. Starší děti robota programují skládáním příkazových karet vedle sebe. Všechny úkoly rozvíjí logické myšlení, ale staví také na dalších znalostech a dovednostech. Děti se učí o přírodě, také trénují barvy nebo předmatematické představy. Součástí příručky jsou i pracovní listy na jemnou motoriku nebo karty pro trénink časových posloupností.

Zajímá vás rozvoj logických a digitálních kompetencí? Objednejte si do své MŠ nebo ZŠ projektový den Logické hry, děti si procvičí pravolevou orientaci, logické a kritické myšlení, týmovou práci a také si vyzkouší, jaké se ovládá robot. Objednat si můžete také lekci Co je to internet?, kde se děti dozví základní principy fungování internetu a také zásady bezpečného používání a prevenci fake news.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Malý architekt – polytechnika do MŠ a ZŠ

Polytechnické vzdělání je důležitou součástí rozvoje dětí už od mateřské školy.  S polytechnikou se děti setkávají v každodenním životě, a proto je velice důležité toto téma prohlubovat i ve školce. Paní učitelky z mateřských škol témata týkající se technického vzdělávání většinou zařazují do svých vzdělávacích plánů na běžné úrovni, která souvisí s každodenními potřebami dítěte předškolního věku. I u takto malých dětí však lze témata týkající se technických oborů zařazovat i na odbornější úrovni. Důležité je ale zachovat srozumitelnost a jazykové prostředky vhodné pro cílovou věkovou skupinu.

Jak vypadají lekce Malé technické univerzity?

Spojením odbornosti technických profesí, paní učitelek z MŠ a psychologů, tak vznikla i témata Malé technické univerzity. Jedním z těchto témat, která prohlubují polytechnické vzdělání předškolních a školních dětí, je Malý architekt. V této lekci se děti seznamují s povoláním architekta, rozeznávají typy střech na domě a názorně si vše ukazují na obrázcích. Součástí lekce je i stavba podle vlastní kreativity, malí architekti se tak mohou se svými projekty představit před svou třídou.  Děti se naučí, jak se orientovat v technickém výkresu, hledat v něm a určovat pojmy jako je obvodová zeď, příčka, šířka a délka stěn apod. Podle technického výkresu si děti postaví stavbu, půdorys domu,  kde doplní i vybavení a hra s panáčky může začít.  Důležitou součástí našeho programu je i téma bezpečnosti práce na stavbě. Zde upozorňujeme na ochranné pomůcky jako je helma, reflexní vesta, apod.  

Malý architekt při polytechnické lekci staví podle technického výkresu půdorys domu.

Lekce Malé technické univerzity kromě jiných dovedností rozvíjí matematickou gramotnost, orientaci v prostoru a samozřejmě i polytechniku. Názorným a jednoduchým způsobem tak Malá technická univerzita představí jednu ze základních profesí technického zdělávání. Paní učitelky v mateřských školách na lekci mohou plynule navazovat a rozšiřovat dovednosti v oblasti techniky u svých dětí ve třídě.

Program realizujeme i formou projektového dne, který je díky odbornému vedení možné fakturovat přes šablony OP JAK.

Zaujal Vás tento polytechnický program? Rezervujte si termín pro svou třídu přes kontaktní formulář, nebo se spojte s koordinátorkou pro Váš region.